Iriss
RANOMI KROMOWIDJOJO, OLYPMIC CHAMPION ON THE 100M FREESYLE (women)